תקנון – YAYU ECOMMERCE

תקנון

גולש יקר, ברוך הבא לאתר אוריאן בורוביק - "ORIANBOROVIK" ("האתר"). אנו שמחים שבחרת להשתמש באתר ובטוחים כי תהנה מחוויית הקניה בו.
  

 1. כללי

1.1 תנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש באתר") מסדירים את אופן השימוש באתר ויחולו על כל שימוש באתר.
1.2 השימוש באתר ו/או בחלק ממנו ו/או פרסום מוצרים למכירה באמצעות האתר ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר, הנך נדרש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר בטרם תעשה כל שימוש באתר.
1.3 במידה ואינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש האתר עליך להפסיק מיד את גלישתך באתר, ולהימנע באופן מוחלט משימוש באתר.
1.5 תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם מתייחסים וחלים על שני המינים בצורה שווה.
1.6 כותרות הסעיפים הנם לצורך נוחות בלבד ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש באתר.
1.7 מפעילת האתר תוכל לשנות תנאים אלה מדי פעם בפעם לפי שיקול דעתה הבלעדי ("השינויים"). מפעילת האתר תודיע לגולשים  על ביצוע השינויים באמצעות פרסום באתר ו/או באמצעות משלוח דואר-אלקטרוני, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות העניין. המשך השימוש באתר לאחר ביצוע השינויים מהווה הסכמה מצד הגולש לשינויים אשר בוצעו וקבלתם כחלק מחייב ובלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. מפעילת האתר ממליצה לגולשים לבדוק באופן תכוף את תנאי השימוש באתר לצורך התעדכנות בשינויים.

2.הגדרות
2.1 "מפעילת האתר" – אוריאן בורוביק 052399205.
2.2 "גולש" ו/או "גולשים" - כל אדם, גוף, ישות או חברה אשר נכנס לאתר, באופן ישיר או עקיף, ועושה שימוש כלשהו בשירותי האתר ו/או בתכנים המופיעים באתר, בין אם הינו גולש רשום באתר ובין אם הינו גולש שאינו רשום באתר.

 

 

3. רכישה באמצעות האתר

3.1 לצד כל מוצר המוצע למכירה יופיע תיאור המוצר ומחירו. כמו כן תצוין האחריות על המוצר וזמן האספקה של המוצר. נדגיש כי אלא אם צויין אחרת, כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי חוק.
3.3 מפעילת האתר מדגישה כי אספקת המוצר נעשית באופן ישיר  לרוכש, אנו אחראים לאספקת מוצר שרכשת לכתובת אותה הקלדת בעת תהליך הרכישה או לכתובת המופיעה בכרטיס המשתמש שלך.
3.4 בעת ביצוע הרכישה תידרש להזין את פרטי התשלום באמצעות חשבון ה- paypal שלך או באמצעות כרטיס האשראי. נדגיש כי ביצוע רכישה דורש רישום לאתר אשר כולל מילוי טופס פרטי לקוח וקבלת שם משתמש. רוכש אשר מילא את טופס הרישום וקיבל שם משתמש הינו משתמש רשום.
3.5 לאחר ביצוע רכישה תתבצע בדיקה ואימות של פרטי כרטיס האשראי ופרטי הרוכש, לאחר בדיקת ההזמנה ע"י חברת האשראי, תימסר לרוכש הודעה על ביצוע או דחיית הרכישה. במידה שהעסקה בוצעה, תשלח לרוכש הודעת אישור על ביצוע הרכישה. מניין הימים לביצוע המשלוח מהמעצב לרוכש יתבצע החל מיום משלוח אישור הרכישה.
3.6 במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי או ע"י paypal יקבל הרוכש הודעה על ביטול הפעולה.
3.7 במקרה ותתרחש תקלה כלשהי בחיוב הלקוח אצל חברת האשראי ו/או אצל Paypal יופנה הלקוח אל חברת האשראי ו/או Paypal לטיפול בתקלה.
3.8 מפעילת האתר מדגישה ומבהירה כי הגשת פרטים כוזבים בעת ביצוע רכישה מהווה עבירה פלילית העשויה לגרום לפתיחת הליכים משפטיים פליליים ו/או אזרחיים.
3.9 היות ומשלוח המוצר ללקוח יעשה באמצעות שירותי רשות דואר ישראל ("שירותי הדואר"), לא נוכל להתחייב למשלוח מוצרים לאזורים אשר שירות הדואר אליהם הינו חלקי, מוגבל או לא אפשרי.
3.10 נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את האתר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
4.הגבלת השימוש באתר- הנך רשאי להשתמש באתר בכפוף למילוי התנאים המפורטים להלן:
4.1 הנך כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
4.2 יש בבעלותך החוקית כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י חברת כרטיסי אשראי או שהנך מחזיק בחשבון Paypal
4.3 יובהר כי מפעילת האתר רשאית למנוע מגולש לבצע רכישה באתר בכל אחד מהמקרים הבאים: הגולש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות כל דין; הגולש הפר תנאי מתנאי התקנון; 
5 התכנים באתר והעלאת תכנים
5.1 אין להעתיק לצרכים שאינם אישיים, לשעתק, לעבד, לייצר יצירה נגזרת, לשנות באמצעי פיזי ו/או אלקטרוני ו/או דיגיטאלי ו/או כל אמצעי אחר כל יצירה ו/או תוכן המופיעים באתר, בשום צורה, עיצוב או אופן כלשהו שהוא בלא אישור מוקדם בכתב ממפעילת האתר.
5.2 למפעילת האתר תהיה סמכות מלאה לערוך ו/או למחוק תכנים במידה ותחליט כי עריכה כזו נדרשת. יובהר כי כל פעולת עריכה תהא במינימום הנדרש תוך ניסיון כנה שלא לפגוע בכוונתו המקורית של המחבר.
6.רציפות, זמינות האתר והפסקת שימוש
6.1 מפעילת האתר רשאית לשנות או להפסיק את פעילות האתר ו/או חלקים ממנו, בין אם ניתנה הודעה על כך מראש ובין אם לאו, בלא שתקום כל חבות כלפי הגולשים או צד ג' כלשהו בקשר עם שינוי או הפסקת הפעילות כאמור.
6.2 מפעילת האתר אינה מתחייבת להיענות לכל דרישות הגולשים.
6.3 מפעילת האתר אינה מתחייבת שהאתר יפעל ללא הפרעה וללא טעויות ו/או שיבושים.
6.4 מפעילת האתר אינה מתחייבת לגבי הדיוק והאמינות של התכנים הנמצאים באתר.
6.5 מפעילת האתר תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך לנמק את שיקוליה, לחסום ו/או להפסיק את חברותו של גולש.
6.6 במקרה בו הפר גולש תנאי כלשהו מתנאי השימוש באתר ("משתמש מפר"), תהיה מפעילת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך לנמק את שיקוליה, לחשוף את שמו של המשתמש המפר והפרטים הידועים לה עליו בכל הליך משפטי ו/או הליך מעין-שיפוטי.
6.7 מפעילת האתר תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך לנמק את שיקוליה, לחשוף פרטים אישיים אודות גולשים בכדי לציית להוראות כל דין ו/או בכדי להגן על זכויותיה ו/או מי מטעמה.
7.זכויות קניין רוחני בתכנים
7.1 מפעילת האתר רשאית לעשות כל שימוש שהוא באתר ובתכניו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך לנמק את שיקוליה.
8.דין וסמכויות שיפוט תנאי השימוש באתר יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת הקשורים לתנאי השימוש באתר יהיה בית המשפט המוסמך בתל אביב - יפו. מעודכן ליום 25 למרץ, 2010. מדיניות פרטיות באתר מפעילת האתר מתייחסת בכבוד לפרטיות הגולשים באתר. להלן תפורט מדיניות האתר בנושא פרטיות לרבות בנוגע למידע הנאסף באתר ודרך השימוש במידע הנמסר לאתר ע"י הגולשים.

 

9 ביטול עסקה 
1. בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("החוק"), אם רכשת מוצר באמצעות אתר orianborovik.com ("האתר") הנך רשאי לבטל את העסקה בכפוף לכללים אשר נקבעו בחוק.
2.להלן יובאו בקצרה תנאי ביטול עסקה באתר, נדגיש כי כללי הביטול כפופים לחוק, ניתן למצוא נוסח מלא ומחייב של החוק בכתובת: http://www.moital.gov.il/NR/exeres/0A39578F-DAEB-4357-8565-157CA6B84C4F.htm 
3.החוק מגדיר "עסקת מכר מרחוק" כדלקמן: "התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה"
4.בכפוף להגדרות החוק, הנך זכאי להגנות הקבועות בחוק, הכוללות, בין היתר, זכות ביטול ברכישה של מוצר - מיום עשיית העסקה עד ארבעה עשר ימים מיום מסירת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14 (ג1) ס"ק ב' לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
5.יודגש כי זכות הביטול אינה תקפה בכל הנוגע למוצרים שיוצרו בהזמנה אישית (כלומר – מוצרים אשר יוצרו במיוחד עבור הצרכן).
6.ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב אל מפעילת האתר בכתובת: orianborovik@gmail.com7. משבוטלה רכישה של מוצר לפי סעיף 4 לעיל ובהתאם לחוק, ישיב האתר לגולש את התמורה ששילם תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול (כאמור בסעיף 6 לעיל) ובכפוף להשבת המוצר למעצב. פרטי המעצב אליו יש להחזיר את המוצר ימסרו לכם ממפעילת האתר.
8.יובהר כי במקרה של ביטול עסקה עקב אי התאמה הנובעת מפגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לך בנוגע למוצר ("אי התאמה") יישא הלקוח בעלות דמי המשלוח להחזרת המוצר אל המעצב.
9.במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, יחויב הלקוח בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. כמו כן יישא הלקוח בעלות דמי המשלוח להחזרת המוצר אל המעצב.
10.על מנת להימנע מגרימת נזק למוצר אשר בגינו הלקוח עשוי להיות מחויב, מפעילת האתר ממליצה להחזיר את המוצר באריזתו המקורית, כשהוא שלם וללא פגם ו/או נזק ו/או קלקול ו/או פגיעה כלשהי. למען הסר ספק יובהר כי אין בביטול העסקה כדי לגרוע מזכותו של מעצב המוצר לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה במצבו. מעודכן ליום 15 ליוני, 2012.

 

תודה!

 

חיפוש בחנות